Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website van Compact Publishing (www.compactpublishing.be). Door eenvoudige raadpleging van deze website aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Compact Publishing kan de bepalingen van de disclaimer steeds eenzijdig wijzigen.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat de bezoeker vrij deze websites te raadplegen. Compact Publishing heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link legt en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van deze sites betreft. Compact Publishing kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen of enige schade die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van de hyperlinks.

De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, interactieve toepassingen,… horen toe aan Compact Publishing en zijn tevens auteusrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of heel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van Compact Publishing is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden. Compact Publishing geeft aan de bezoeker van deze site de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden. De website van Compact Publishing wordt steeds als bron vermeld.

Compact Publishing respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Meer informatie: privacy.De bepalingen van deze disclaimer worden beheerst door het Belgische recht. De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.