ALGEMENE VOORWAARDEN

Compact Publishing VOF

De Eendracht 26, 2920 Kalmthout
RPR 0848.123.854

 

1. TOEPASBAARHEID
1.1 Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst en behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, aanvaardt de klant (“de Klant”), door het aanvragen van een offerte bij Compact Publishing VOF, met zetel te 2920 Kalmthout, De Eendracht 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0848.123.854 (“Compact Publishing VOF”), dat enkel volgende Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op alle precontractuele, contractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen Compact Publishing VOF en de Klant zowel huidige als toekomstige: (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige) (1) de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst; (2) de schriftelijke orderbevestiging; (3) deze Algemene Aankoopvoorwaarden; (4) art. 4-37 en 41-88 van het Weens Koopverdrag; (5) de Unidroit Principles; (6) het Belgische recht, met uitsluiting van de artikels 1-3, 38-40, en 89-101 van het Weens Koopverdrag.

De Klant verklaart uitdrukkelijk een exemplaar van deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en aanvaard. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de Klant. Compact Publishing VOF wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van die voorwaarden die Compact Publishing VOF uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekend heeft. Deze uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekende afwijkingen zijn slechts geldig voor het project waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige projecten.

1.2 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling.

In geval van nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, zullen Compact Publishing VOF en de Klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.4 Compact Publishing VOF behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden op ieder moment aan te passen en/of te wijzigen, in welk geval zij de Klant hiervan uitdrukkelijk op de hoogte zal brengen op schriftelijke wijze dan wel via haar website. De Klant aanvaardt deze eventuele wijzigingen uitdrukkelijk. Deze zullen opzichtens de Klant gelden na een termijn van zeven dagen volgend op de schriftelijke kennisgeving dan wel volgend op de aankondiging en publicatie van deze aangepaste voorwaarden op de website.

1.5 Onder Klant wordt ook verstaan, iedereen die in naam en/of voor rekening van een derde een beroep doet op Compact Publishing VOF.

2. OFFERTE, ORDER EN ORDERBEVESTIGING
2.1Compact Publishing VOF kan al haar offertes op gelijk welk ogenblik terugtrekken. In elk geval zijn alle offertes van Compact Publishing VOF vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Klant.

Zo de Klant instemt met de offerte dient hij dit op schriftelijke wijze per brief dan wel per e-mail binnen de 14 dagen aan Compact Publishing VOF te laten weten. Een overeenkomst komt echter slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is Compact Publishing VOF in rechte te verbinden, de order van de Klant schriftelijk bevestigt, dan wel zodra Compact Publishing VOF met de uitvoering van de order een aanvang maakt, én zodra de Klant een voorschot ten belope van 30% van de prijs vermeld in de offerte aan Compact Publishing VOF heeft overgemaakt.

2.2 Compact Publishing VOF is vrij de partijen te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan. Zij is hierover geen enkele verantwoording verschuldigd aan de Klant.

3. PRIJS
3.1 Alle prijzen zijn BTW exclusief en worden in Euro uitgedrukt.

Voor elk project afzonderlijk wordt een vast honorarium en desgevallend een uurtarief voor eventuele meerwerken overeengekomen. Deze prijzen zijn slechts geldig voor het welbepaalde project en gelden dus niet voor eventuele andere, zelfs gelijkaardige projecten.

3.2 Alle prestaties die niet expliciet werden voorzien in de bijzondere overeenkomst en/of schriftelijke orderbevestiging, worden geacht meerwerken te zijn op vraag van de Klant, en worden als dusdanig aangerekend aan de Klant.

3.3 Volgende kosten zijn niet inbegrepen en, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, ten laste van de Klant: vervoerskosten, administratieve kosten, telefoonkosten, verplaatsingskosten, portkosten, kosten verbonden aan speciale werkomstandigheden, heffingen, en belastingen. Verplaatsingskosten worden berekend vanop de maatschappelijke zetel van Compact Publishing VOF, en gefactureerd aan een kostprijs van 0,35 EUR/km.

3.4 Alle prijsnoteringen zijn gebaseerd op basis van de kostprijzen op het ogenblik van de aanbieding. Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van de orderbevestiging en die van de aflevering, de kostprijzen door welke omstandigheid dan ook verhogen, zullen de overeengekomen prijzen evenredig worden aangepast. Valutaschommelingen, verhogingen van lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, en verzekeringspremies (deze opsomming is niet limitatief), optredende tussen de orderbevestiging en de eindoplevering, geven Compact Publishing VOF de bevoegdheid de overeengekomen prijs evenredig te verhogen.

4. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST
4.1 De verantwoordelijkheid van Compact Publishing VOF beperkt zich tot een nauwkeurige uitvoering van de order, zoals overeengekomen bij het afsluiten van de overeenkomst en na betaling van het voorschot. Compact Publishing VOF kan niet aansprakelijk worden gesteld behoudens in geval van zware fout, opzet en/of bedrog.

4.2 De levering van de bestelde goederen en/of diensten gebeurt bij de Klant, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen Partijen. De data, die als tijdstippen van de levering van de goederen en/of verrichting van de afgesproken prestaties zijn vermeld, zijn slechts informatief en hebben geenszins de betekenis van termijnen binnen de welke Compact Publishing VOF verplicht is de levering van de goederen en/of de diensten uit te voeren. In geval van overschrijding van de aangegeven termijn, zullen Compact Publishing VOF en de Klant een redelijke bijkomende termijn overeenkomen.

Geen enkele termijnoverschrijding, noch van de oorspronkelijke, noch van de bijkomende termijn(en), kan voor de Klant aanleiding geven tot enige annulatie van de order, enig uitstel van betaling en/of enige vordering tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

Wijzigingen en/of aanvullende werkzaamheden/opdrachten hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke uitvoeringstermijnen vervallen. Gedeeltelijke uitvoering heeft geen verbreking van de overeenkomst tot gevolg.

4.3 Compact Publishing VOF is niet aansprakelijk voor vertragingen, opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van de Klant, en/of enige andere derde.

4.4 De Klant draagt de verantwoordelijkheid om alle gegevens, waarvan Compact Publishing VOF aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de order, en/of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de order, tijdig over te maken aan Compact Publishing VOF.

4.5 Compact Publishing VOF is niet verantwoordelijk voor het beoordelen of enige documenten, plannen, tekeningen, en/of berekeningen en/of de inhoud van de door haar te verwerken informatie voldoen aan de toepasselijke wetgeving en/of andere normen.

5. KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID
5.1 De Klant draagt het risico van de bestelde goederen vanaf het ogenblik dat zij de bedrijfsruimte van Compact Publishing VOF dan wel van één van haar leveranciers verlaten met het oog op de levering bij de Klant, dan wel vanaf het ogenblik dat de diensten geleverd zijn. De Klant moet direct bij de ontvangst van de goederen en/of bij levering van de diensten een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft onder meer betrekking op: (louter exemplatieve opsomming) correctheid van de order, volledigheid van de order, gebruik van de correcte gegevens, conformiteit van de afgesproken lay-out etc.

Direct verifieerbare afwijkingen van de geleverde goederen en/of de gepresteerde diensten moet de Klant onmiddellijk ter kennis brengen van Compact Publishing VOF, bij gebreke waarvan zij geacht wordt deze prestaties te aanvaarden als overeengekomen. Klachten dienen daarnaast bevestigd te worden binnen de 7 dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum per aangetekend schrijven en met vermelding van het factuurnummer of het nummer van de bestelbon en met een gedetailleerde opgave van de niet-conformiteit of het gebrek, bij gebreke waaraan de Klant het recht verliest zich op de niet-conformiteit en/of het gebrek te beroepen.

Elke aanwending door de Klant van goederen en/of diensten door Compact Publishing VOF geleverd dient als uitdrukkelijke aanvaarding ervan beschouwd te worden.

5.2 Verborgen gebreken dienen binnen de 7 dagen vanaf de ontdekking via gemotiveerd aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan Compact Publishing VOF, zo niet verliest de Klant het recht zich hierop te beroepen.

5.3 Compact Publishing VOF is in geen geval aansprakelijk voor fouten te wijten aan foutieve, laattijdige en/of onvolledige informatie of gegevens zoals door de Klant meegedeeld, voor enige schade die voortvloeit uit wijzigingen die door de Klant en/of een derde aan de eventuele documenten, plannen, tekeningen, en/of de inhoud van de door Compact Publishing VOF te verwerken informatie werd aangebracht, voor de verkeerde of schadelijke aanwending van de goederen en/of documenten, plannen, tekeningen, en/of de inhoud van de door Compact Publishing VOF verwerkte informatie, en/of voor het niet- naleven door de Klant van wettelijke en/of andere verplichtingen.

5.4 Compact Publishing VOF is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van indirecte schade, noch van schade die het factuurbedrag overstijgt.

Compact Publishing VOF kan naar eigen keuze en inzicht in geval van geleverde goederen: (1) de non-conforme of gebrekkige goederen corrigeren; of (2) de non-conformiteit of het gebrek te vergoeden. Compact Publishing VOF kan naar eigen keuze en inzicht in geval van geleverde diensten de foutief geleverde diensten (1) corrigeren dan wel (2) vergoeden.

5.5 De Klant vrijwaart Compact Publishing VOF voor eventuele aanspraken van derden, die schade lijden in verband met de uitvoering van het order en/of de bijzondere overeenkomst.

5.6 De Klant mag in geen geval werkzaamheden door derden laten uitvoeren, met het oog op de correctie van niet-conforme en/of gebrekkige levering en/of de foutief geleverde diensten op straffe van verval van terugbetaling dan wel herstel/correctie van de geleverde goederen en/of diensten.

5.7 Klachten schorsen de betalingsverplichting van de Klant binnen de in deze Algemene Voorwaarden gestelde termijn niet.

5.8 De Klant is gehouden tot het vergoeden van alle kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

5.9 In geval van niet-aanvaarding van de geleverde goederen is de Klant in elk geval aansprakelijk voor het behoud, de bewaking en de bewaring van de geleverde goederen zonder dat de Klant hiervoor enige vergoeding kan eisen vanwege Compact Publishing VOF.

6. OVERMACHT EN IMPREVISIE
6.1 Compact Publishing VOF is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of imprevisie.

6.2 In geval van overmacht of hardship kan Compact Publishing VOF naar eigen keuze en inzicht (1) de uitvoering van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk tijdelijk opschorten; (2) de overeenkomst bij aangetekende brief ontbinden; en/of (3) de Klant uitnodigen om de overeenkomst te heronderhandelen.

Indien de Klant niet te goeder trouw deelneemt aan de heronderhandelingen, kan Compact Publishing VOF de rechtbank verzoeken nieuwe contractsvoorwaarden te bepalen en/of de Klant tot schadevergoeding te veroordelen.

6.3 Onder overmacht en hardship worden onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): beslagleggingen om welke reden dan ook, het niet-leveren bij Compact Publishing VOF van goederen noodzakelijk voor de uitvoering van haar order, stakingen, uitsluitingen, uit- of invoerbeperkingen, brand of ongevallen, overheidsmaatregelen, oorlog, onlusten, mobilisatie, ziekte of ongevallen, communicatie- en informaticastoringen, transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen, vertragingen, panne, file, (wijzigende) wetbepalingen en in het algemeen om het even welke storingen en belemmeringen en/of onvoorziene omstandigheden binnen Compact Publishing VOF en/of de bedrijven waar Compact Publishing VOF haar goederen betrekt waardoor zij haar contractuele verplichtingen niet (naar behoren) kan uitvoeren.

7. FACTUUR EN BETALING
7.1De Klant moet zijn klachten, opmerkingen en restricties met betrekking tot facturen binnen de 7 werkdagen na factuurdatum aan Compact Publishing VOF overmaken, per aangetekende brief, en met vermelding van de factuurdatum, het factuurnummer, en een omstandige beschrijving van de klachten.

7.2 Alle facturen zijn contant betaalbaar of betaling op een op naam van Compact Publishing VOF staande bank- of girorekening binnen de 30 dagen na facturatiedatum op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de Klant. Er wordt geen korting toegestaan voor contante betalingen.

7.3 In geval van bestelling door de Klant van een boek in één of meerdere oplagen is betaling opeisbaar door Compact Publishing VOF als volgt:

– 30% van de totale projectprijs bij goedkeuring door de Klant van de offerte en voor de aanvang van de werken;

– 30% van de totale projectprijs bij goedkeuring van de Klant van de ontwerptekst en de opstart van de vormgeving;

– 30% van de totale projectprijs bij goedkeuring van de Klant van de aangeleverde PDF’s voor de druk;

– 10% van de totale projectprijs bij levering van het gedrukte boek.

In geval van bestelling door de Klant van andere goederen en/of diensten is de betaling ervan opeisbaar conform de afspraken tussen de Klant en Compact Publishing VOF gemaakt in de bijzondere overeenkomst dan wel in de door Compact Publishing aangeleverde en door de Klant aanvaarde offerte.

7.4 Bij verzuim van contante betaling of betaalbaar op een op naam van Compact Publishing VOF staande bank- of girorekening binnen de 30 dagen na facturatiedatum, of bij niet-betaling, of bij onvolledige betaling op de voorziene vervaldag van een deelbetaling dan wel de volledige betaling:

7.5 Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen.

8. ANNULATIE
Ingeval een order door of lastens de Klant wordt geannuleerd/de overeenkomst door de Klant wordt verbroken, om het even om welke reden, om het even op welk tijdstip, is de Klant gehouden Compact Publishing VOF schadeloos te stellen voor al haar eventueel reeds gedane uitgaven/gemaakte kosten en voor haar geleverde arbeid en al het geen zij bij de uitvoering van de overeenkomst had kunnen winnen. De schadevergoeding bedraagt alleszins minstens een bedrag overeenstemmend met 30% van de gehele projectwaarde, onverminderd het uitdrukkelijke recht van Compact Publishing VOF om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd. Voor de annulatie van lopende projecten is bovendien een opzeg van ten minste drie maanden verplicht. Bij gebreke hieraan heeft Compact Publishing VOF recht op een schadevergoeding van ten minste 30% van de resterende projectwaarde, onverminderd haar uitdrukkelijke recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd.

9. ONDERAANNEMING/DIENSTVERLENING
9.1 Compact Publishing VOF heeft het recht om een deel van de overeengekomen werken in onderaanneming/dienstverlening te geven.

9.2. De Klant erkent uitdrukkelijk dat er tussen Compact Publishing VOF en haar eventuele onderaannemer/dienstverleners geen enkele band van ondergeschiktheid bestaat, behoudens uitzondering.

9.3 Compact Publishing VOF kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en/of nalatigheden en/of schade, direct dan wel indirect, veroorzaakt door haar onderaannemers/dienstverleners, behoudens in geval van eigen zware fout, opzet en/of bedrog.

10. RECHTSVERWERKING
Het eventueel of zelfs herhaaldelijk toepassen van enig recht kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

11. NETTING
11.1 In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen Compact Publishing VOF en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen Compact Publishing VOF en de Klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.

11.2 Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de Klant en Compact Publishing VOF doorgevoerde schuldvergelijking.

12. OPSCHORTING EN ONTBINDING
In geval van enige verandering in de toestand van de Klant, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, WCO-procedure, faillissement, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant kan schaden, houdt Compact Publishing VOF zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de Klant op te schorten tot het ogenblik dat de Klant afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Klant ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van Compact Publishing VOF om bijkomende schadevergoeding te vorderen. Alleszins zullen alle openstaande schulden van de Klant vanaf dit ogenblik onmiddellijk opeisbaar worden.

13. VERTROUWELIJKHEID EN INTELLECTUELE EIGENDOM
13.1 Alle documenten, plannen, tekeningen, en/of berekeningen, afbeeldingen, know-how of informatie van welke aard ook, die aan de Klant worden verstrekt tijdens de onderhandelingen, de uitvoering of levering van goederen en diensten, moeten vertrouwelijk behandeld worden. Op het eerste verzoek van Compact Publishing VOF moeten de bovenvermelde stukken worden teruggeven.

13.2 Deze documenten en informatie blijven eigendom van Compact Publishing VOF en mogen niet aan derden worden meegedeeld, of (in)direct, geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn, tenzij met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Compact Publishing VOF. De Klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik, en Compact Publishing VOF behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen.

13.3 De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft ook na de beëindiging of het einde van de overeenkomst bestaan.

13.4 De levering van goederen en/of diensten door Compact Publishing VOF aan de Klant houdt in beginsel geen enkele overdracht in van enig intellectueel eigendomsrecht. De vergoedingen betaald door de Klant houden geen betaling in voor de overdracht van enig zulk recht. De Klant verkrijgt in beginsel enkel een gebruikslicentie, dit behoudens andersluidende schriftelijke afspraken tussen de Klant en Compact Publishing VOF.Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van Compact Publishing de geleverde goederen en/of diensten geheel of gedeeltelijk te reproduceren, aan derden mede te delen, bekend te maken of te laten gebruiken, te vertalen, in sublicentie te geven of aan te passen. De Klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik, en Compact Publishing VOF behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen.

13.5 De door Compact Publishing aan de Klant geleverde goederen (boeken, tijdschriften etc.) bevatten steeds volgende vermelding: “Dit boek is een realisatie van Compact Publishing VOF, www.compactpublishing.be. Vormgeving: M-idea, www.m-idea.be.”, dit behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen de Klant en Compact Publishing VOF.

14. PERSOONSGEGEVENS EN BEELDMATERIAAL
14.1 De Klant geeft aan Compact Publishing VOF de toelating om de door de Klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens kunnen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Compact Publishing VOF aangeboden goederen en diensten. Compact Publishing VOF zal deze gegevens niet verder commercialiseren behoudens uitdrukkelijk akkoord van de Klant.

14.2 De Klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de Klant geen commerciële informatie van Compact Publishing VOF meer wenst te ontvangen, dient de Klant Compact Publishing VOF hiervan op de hoogte te brengen. Kosten voor wijzigingen aan oorspronkelijke gegevens van de Klant, op zijn verzoek ontstaan, worden steeds aangerekend.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Het Belgische recht is van toepassing op alle precontractuele, contractuele en buitencontractuele verhoudingen tussen Compact Publishing VOF en de Klant. Alle geschillen tussen Compact Publishing VOF en de Klant vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.

16. TAAL
De Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden is de enige authentieke. Deze Algemene Voorwaarden worden aan de klant overgemaakt bij de offerte en zijn daarnaast steeds op eenvoudig verzoek beschikbaar.